Ultimate Die for your best Products "Tokyo-ACE"

MENU

หน้าหลัก

Our original Tungsten Carbide die, 「Tokyo-ACE 」

สวัสดีครับ

TBT STAFF

บริษัท โตเกียวเบียวระ (ประเทศไทย) จ ำกัด ได้จัดตั้งโรงงำนแม่พิมพ์
โลหะที่ไทยเป็นอันเสร็จสิ้น บริษัทฯหวังว่ำโรงงำนของเรำจะสำมำรถ
เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์, โบลท์, เกลียว,
และชิ้นส่วนหน้ำสัมผัสไฟฟ้ำ ที่ผลิตโดยกำรขึ้นรูปโลหะแบบเย็น
(Cold Working) ในเขตภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอินเดีย
ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯมีนำมว่ำบริษัท โตเกียวเบียวระโคคิ จ ำกัด ซึ่งเริ่มกิจกำรเมื่อปีคริสต์ศักรำช 1961 ในฐำนะ
ผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำยแม่พิมพ์โลหะขึ้นรูปเย็น (Heading Die) รวมทั้งจัดจ ำหน่ำยเครื่องจักร
ปีคริสต์ศักรำช 1961 เป็นช่วงที่มีกำรใช้SKD11เป็นวัสดุในกำรผลิตแม่พิมพ์โลหะอย่ำงแพร่หลำย แต่เมื่อเข้ำสู่ช่วงปี
คริสต์ทศวรรษที่ 1980 ทังสเตนคำร์ไบด์ (Tungsten Carbide, หรือย่อว่ำ คำร์ไบด์) ก็เริ่มถูกใช้เป็นวัสดุในกำรผลิตมำก
ขึ้นเรื่อยๆ
บริษัท โตเกียวเบียวระโคคิ จ ำกัด มองเห็นควำมเป็นไปได้ที่ซ่อนอยู่ในคุณสมบัติของคำร์ไบด์ และเริ่มผลิตแม่พิมพ์ที่ท ำ
มำจำกคำร์ไบด์ในไม่ช้ำ หลังปีคริสต์ศักรำช 1990 เป็นต้น ทำงบริษัทฯได้เรียนรู้วิธีกำรใช้เครื่องกัดเซำะโลหะด้วย
กระแสไฟฟ้ำ (Electrical discharge machining, หรือย่อว่ำ EDM) และเริ่มน ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิต ท ำให้บริษัทฯ
สำมำรถผลิตชิ้นงำนที่เจำะรูละเอียด, เจำะรูลึก, ขึ้นรูปร่ำงพิเศษ และตัดชิ้นงำนคำร์ไบด์ที่มีควำมแม่นย ำสูงได้
เรำยึดมั่นในคติ「ไม่มีอะไรที่ท ำไม่ได้」จะไม่ปฏิเสธและพร้อมที่ตอบโจทย์ที่เข้มงวดของลูกค้ำ ท ำให้เรำได้เรียนรู้และ
พัฒนำควำมสำมำรถในกำรผลิตสินค้ำได้หลำกชนิด ไม่ว่ำจะเป็นแม่พิมพ์โลหะขนำดไมครอน เช่นเกลียวที่มีขนำดเล็ก
ที่สุดในโลก, แม่พิมพ์เกลียวล็อคแท็ปไทท์, สลักน ำ, ชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัดขึ้นรูป, และชิ้นส่วนรูปร่ำงซับซ้อนที่ผลิตจำกคำร์
ไบด์ รวมถึงชิ้นส่วนควำมแม่นย ำสูงผลิตจำกไททำเนียมอัลลอยหรืออิริเดียม เป็นต้น
บริษัทฯสำมำรถผลิตแม่พิมพ์โลหะขึ้นรูปเย็นที่มีควำมแตกต่ำงจำกแม่พิมพ์ของผู้ผลิตรำยอื่นได้ เพรำะถูกผลิตด้วย
วิทยำกำร「Tokyo – ACE」ซึ่งบริษัทฯพัฒนำขี้นมำเอง วิทยำกำรนี้ผ่ำนกำรวิจัยและพัฒนำเป็นระยะเวลำหลำยปี
และในปีคริสต์ศักรำช 2011 เรำก็สำมำรถน ำมำใช้งำนได้ในที่สุด ท ำให้สื่อมำกมำยจับตำมองภำยใต้หัวข้อ “ครั้งแรก
ของโลกกับกำรผลิตแม่พิมพ์โลหะจำกคำร์ไบด์จ ำนวนมำก โดยกำรกัดขึ้นรูปโดยตรง”
「Tokyo – ACE」คือ เทคโนโลยีขึ้นรูปชิ้นงำนพร้อมทั้งขัดเงำในขั้นตอนเดียวกัน โดยใช้เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์
(Machining center) ผลที่ได้คือ กำรผลิตใช้เวลำสั้นลง จำกเดิมที่ต้องผ่ำนกระบวนกำรทีละขั้นตอน และสำมำรถลด
ต้นทุนในกำรด ำเนินงำนได้ อีกทั้งยังได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกลูกค้ำ พร้อมทั้งชื่นชมคุณภำพและอำยุกำรใช้งำนของ
แม่พิมพ์ยำวนำนขึ้น
ขณะนี้เทคโนโลยีกำรผลิตแบบ「Tokyo – ACE」พร้อมให้บริกำรเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ำจำกประเทศไทยแล้ว
นอกจำกนี้เรำได้ติดตั้งเครื่องกัดเซำะโลหะด้วยลวด (Wire-cut) และเครื่องกัดเซำะโลหะด้วยกระแสไฟฟ้ำเพื่อช่วย
กระบวนกำรต่ำงๆภำยในโรงงำน ท ำให้ระยะเวลำในกำรส่งมอบยิ่งสั้นลง และยกระดับแม่พิมพ์ให้มีคุณภำพได้
มำตรำฐำนญี่ปุ่น
แต่ทำงบริษัทต้องขออภัย ที่ตอนนี้บริษัทฯยังไม่สำมำรถผลิตได้เต็มก ำลัง ต้องผลิตและน ำเข้ำชิ้นส่วนแม่พิมพ์บำงชิ้นจำก
ส ำนักงำนใหญ่ที่ประเทศญึ่ปุ่น บริษัทฯตั้งเป้ำ จัดเตรียมเครื่องจักรให้พร้อมด ำเนินงำนได้เต็มรูปแบบภำยใน 3 ปี

กรกฎำคม ปีพุทธศักรำช 2558
นำย ฮิสะมิทสึ โคมิ
ผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนบริษัทโตเกียวเบียวระ ประเทศไทย

 

Press

METALEX2016 แนะน ำงำนจัดแสดงสินค้ำ

Tokyo byora (Thailand) จะเข้าร่วมงานแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการ METALEX2016 ในวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2559โดยจะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ ร่วมกับบริษัทTokyo Byora Koki (Japan) ในครั้งนี้จะมีการจัดแสดงชิ้นงานตัวอย่างที่ผลิตด้วยวิธีการแบบ 「Tokyo-ACE」 ซึ่งคุณลักษณะพิเศษของแม่พิมพ์คาไบด์ ทังสเตนที่ผลิตด้วยวิธีการแบบ 「Tokyo-ACE」นั้นเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตด้วยกระแสไฟฟ้า(EDM) ที่ใช้กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปันจุบันแล้ว การผลิตด้วยวิธี「Tokyo-ACE」มีข้อดีมากมายและส่งผลที่เป็นประโยชน์ต่อ “อายุการใช้งาน” “ระยะเวลาส่งมอบ” “ราคา” ท าให้ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าที่ได้ใช้งานเป็นอย่างมาก บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมชมบูทของเรา 【METALEX2016】 สถานที่จัดงาน : ไบเทค บางนา วันและเวลา  : 23-26 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่10:00-19:00 ☆ส าหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าในwebsiteที่แจ้งไว้ด้านล่าง จากนั้นจะสามารถprintบัตรเพื่อใช้เข้า ร่วมงานได้ 【E-Invitation Link】 【Download add. for registration guide】

METALEX2016 แนะน ำงำนจัดแสดงสินค้ำ
PAGETOP
Copyright © Tokyo Byora (Thailand) Co.,Ltd All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.