Ultimate Die for your best Products "Tokyo-ACE"

MENU

กระบวนการเฮดดิ้งขึ้นรูปเย็น

 • HOME »
 • กระบวนการเฮดดิ้งขึ้นรูปเย็น

การขึ้นรูปเย็น (Cold Working) แม้จะประกอบด้วยค ำว่ำเย็น แต่กำรขึ้นรูปเย็นจริง ๆ แล้วคือกระบวนกำรแปรรูป
โลหะที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งต่ ำกว่ำอุณหภูมิตกผลึกซ้ ำของโลหะต่ำง ๆ กำรแปรรูปโลหะแบบเย็นเป็นที่นิยมเพรำะกำรแปร
รูปร้อน (Hot Working) ท ำให้โลหะตกผลึกซ้ ำ สูญเสียโครงสร้ำงและพันธะโลหะ จนควำมแข็งแรงลดลงหลังกำรแปรรูป
กระบวนการเฮดดิ้ง (Heading Process) คือ หนึ่งในวิธีกำรขึ้นรูปเย็นในแนวนอน ประกอบด้วยกำรทุบ รีดรูป
หรือกำรยู่เชื่อมเพื่อขึ้นรูปโลหะที่อุณหภูมิต ำกว่ำจุดตกผลึกซ้ ำ อีกทั้งยังมีควำมหมำยที่แปลว่ำ “ทุบหัว” จึงเป็นที่มำของ
ชื่อเครื่องจักร เครื่องเฮดดิ้ง ( Heading Machine ) และ เครื่องฟอร์มิ่ง ( Forming Machine ) ที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำ
เช่นเกลียว โบลท์ พิน หมุดย้ ำ ฯลฯ
ภำยในเครื่องเฮดดิ้งประกอบด้วยกลไกป้อนเหล็กเส้น อุปกรณ์ตัดเหล็ก และแม่พิมพ์โลหะส ำหรับขึ้นรูปเย็น (Heading
Die) ที่ใช้ในกำรรีดหรือบีบอัดวัสดุในแนวนอน ต่ำงประเทศ โดยเฉพำะประเทศญี่ปุ่น นิยมเรียกเครื่องเฮดดิ้งตำมจ ำนวน
แม่พิมพ์และสลักที่เครื่องสำมำรถติดตั้ง เช่น เครื่องเฮดดิ้งที่ติดตั้งแม่พิมพ์ได้สองตัวและสลักได้สำมตัว จะถูกเรียกว่ำ
“เครื่องทูทรี” หรือ “เครื่องสองไดสามพันช์” หรือภำษำอังกฤษ “ 2 Die 3 Blow ”
แม่พิมพ์โลหะและสลักขึ้นรูปเย็นที่บริษัทฯและส ำนักงำนใหญ่ผลิต มักถูกน ำไปใช้กับเครื่องเฮดดิ้งที่ใช้แม่พิมพ์หนึ่งตัว
และสลักสองตัว เรียกว่ำเครื่องดับเบิลเฮดเดอร์ และเครื่องสองไดสำมพันช์ โดยปกติแล้วเครื่องดับเบิลเฮดเดอร์จะใช้
แม่พิมพ์และสลักตัวที่ 1 ซึ่งผลิตจำกทังสเตนคำรไบด์ในกำรเตรียมพร้อมหัวเกลียว และใช้สลักตัวที่ 2 ซึ่งผลิตจำกเหล็ก
ไฮสปีดในกำรใช้เพื่อรีดหัวเกลียวและสร้ำงซ็อกเก็ต
เหล็กไฮสปีดเมื่อเทียบกับทังสเตนคำรไบด์แล้ว มีรำคำที่ถูกกว่ำ แต่ทนแรงกระแทกได้น้อยกว่ำเช่นกัน อำยุกำรใช้งำนจึง
ไม่ยืนยำวเท่ำ เพื่อรับมือกับปัญหำนี้ เรำได้พัฒนำสลักคำร์ไบด์แยกชิ้นขึ้นมำ
แม้ว่ำเครื่องดับเบิลเฮดเดอร์หรือเครื่องสองไดสำมพันช์จะสำมำรถผลิตสินค้ำที่อย่ำงจ ำกัดชนิด เรำก็ยังสำมำรถ
ปรับเปลี่ยนให้สำมำรถผลิตชิ้นงำนที่มีควำมซับซ้อนได้ โดยกำรออกแบบแม่พิมพ์ให้ตรงกับชนิดของสินค้ำที่ต้องกำร
คุณภำพและประสิทธิภำพของแม่พิมพ์จะต้องถูกค ำนึงถึงตั้งแต่ขั้นตอนกำรออกแบบ ไม่ว่ำจะผลิตออกมำอย่ำงไร ถูก
น ำไปใช้ในกระบวนกำรผลิตแบบไหน ต้องรองรับแรงกระแทกเท่ำใด อำยุกำรใช้งำนเท่ำใด ควำมสำมำรถในกำร
ออกแบบและควำมสำมำรถในกำรผลิตเป็นสิ่งที่จ ำเป็นต่อกำรผลิตแม่พิมพ์อย่ำงยิ่ง
บริษัทฯไม่ได้ผลิตเพียงแม่พิมพ์โลหะทรงกลม แต่รวมทั้งทรงซับซ้อนต่ำงๆ เช่นทรงรี ทรงข้ำวปั้น รวมถึงทรงที่
ประกอบด้วยเซกเตอร์แบบวงกลมเช่นกัน หำกต้องกำรสิ้นค้ำทรงสี่เหลี่ยม เรำก็สำมำรถท ำแม่พิมพ์ทรงสี่เหลี่ยม หรือ
แปรรูปเหล็กเส้นให้กลำยเป็นทรงสี่เหลี่ยมได้เช่นกัน แม้แต่กำรผลิตสินค้ำควำมละเอียดสูงที่ต้องใช้เครื่องฟอร์มิ่ง 7 ถึง
10 ระดับ เรำก็สำมำรถออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ที่รับมือกับควำมซับซ้อนได้

กระบวนการเฮดดิ้งขึ้นรูปเย็น
กระบวนการเฮดดิ้งขึ้นรูปเย็น

กำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ที่มีควำมแม่นย ำสูงบำงชิ้น ถูกผลิตโดยกำรขึ้นรูปแบบเย็นเช่นกัน เพรำะต้นทุนที่ต่ ำลง ซึ่งส่วน
ใหญ่ขึ้นรูปด้วยเครื่องฟอร์มมิ่งที่ใช้แม่พิมพ์ขนำดใหญ่ บริษัทฯไม่สำมำรถผลิตแม่พิมพ์ใหญ่ขนำดนั้นได้ แต่เรำขอเสนอ
แม่พิมพ์โลหะทรงพิเศษ และแม่พิมพ์รูลึกที่มีควำมแม่นย ำสูง ที่สำมำรถท ำผิวชิ้นงำนได้ทันที
กระบวนกำรเฮดดิ้งสำมำรถขึ้นรูปวัสดุได้หลำยชนิด ตั้งแต่โลหะทั่วไป เช่นเหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม สเตนเลส หรือ
แม้แต่วัสดุที่ยำกต่อกำรแปรรูป เช่นโลหะผสมพิเศษ Inconel และไทเทเนียม
ไทเทเนียม ถ้ำจะบอกว่ำเป็นวัสดุโลหะในอุดมคติก็คงจะไม่เกินไป เพรำะเป็นโลหะที่มีน้ ำหนักเบำ ควำมแข็งแรงจ ำเพำะ
สูง ไม่มีกำรดึงดูดกับแม่เหล็ก ต้ำนทำนกำรกรัดก่อน กำรสึกหรอ ควำมร้อน ควำมเย็น ควำมเค้นได้ดีเยี่ยม ปัจจุบันถูก
น ำมำใช้อย่ำงแพร่หลำยในภำคอุตสำหกรรมต่ำงๆ ทั้งกำรบิน อวกำศ เคมีภัณฑ์ และกำรแพทย์
ท้ำยที่สุด จะเป็นกำรเทียบจุดดีและจุดด้อย รวมถึงข้อจ ำกัดของกำรขึ้นรูปเย็น แต่ตรำบใดที่เรำยังไม่หยุดพัฒนำ บริษัท
เชื่อว่ำเทคโนโลยีกำรขึ้นรูปแบบเย็น รวมถึงแม่พิมพ์โลหะแบบเย็น ก็จะมีกำรประยุกต์ใช้เพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ

ผลิตภัณฑ์ชนิดต่ำงๆ ผลิตจำกกำรขึ้นรูปเย็น

ผลิตภัณฑ์ชนิดต่ำงๆ ผลิตจำกกำรขึ้นรูปเย็น

ข้อดีของการขึ้นรูปแบบเย็น

 • กระบวนกำรผลิตมีเสถียรภำพและควำมแน่นอน
  สำมำรถผลิตได้ต่อเนื่อง
 • ต้นทุนต่อชิ้นต่ ำเมื่อผลิตต่อเนื่อง
 • ชิ้นงำนมีควำมแม่นย ำและควำมแข็งแรงสูง เพรำะ
  โครงสร้ำงและพันธะโลหะไม่โดนควำมร้อนท ำลำย
  และไม่มีกำรหดตัวหรือสูญเสียมวล
พินสี่เหลี่ยมผลิตจำกกำรขึ้นรูปเย็น

พินสี่เหลี่ยมผลิตจำกกำรขึ้นรูปเย็น

ข้อด้อยของการขึ้นรูปแบบเย็น

 • ใช้เวลำในกำรออกแบบและผลิตแม่พิพพ์
 • ไม่เหมำะกับสิ้นค้ำล็อตเล็ก
 • เครื่องจักรมีขอบเขตกำรแปรรูปที่จ ำกัด
PAGETOP
Copyright © Tokyo Byora (Thailand) Co.,Ltd All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.