Ultimate Die for your best Products "Tokyo-ACE"

MENU

「Tokyo – ACE 」

  • HOME »
  • 「Tokyo – ACE 」

「Tokyo – ACE 」 เทคโนโลยีผลิตแม่พิมพ์จากคาร์ไบด์

บริษัท โตเกียวเบียวระโคคิ จ ำกัด เริ่มธุรกิจในปีคริสต์ศักรำช 1961 โดยผลิตแม่พิมพ์โลหะจำกทังสเตนคำร์ไบด์
(Tungsten Carbide, ย่อว่ำ คำร์ไบด์) เพื่อกำรขึ้นรูปเย็น กำรรีดรูปเย็น และกำรอัดขึ้นรูปเป็นหลัก
บริษัทฯมองเห็นควำมเป็นไปได้ที่ซ่อนอยู่ในคุณสมบัติของคำร์ไบด์ โดยเรียนรู้วิธีกำรใช้เครื่องกัดเซำะโลหะด้วย
กระแสไฟฟ้ำ (Electrical discharge machining, EDM) และผลิตแม่พิมพ์โลหะโดยใช้คำร์ไบด์เป็นวัสดุ รวมถึงพัฒนำ
และฝึกฝนกระบวนกำรเจำะรูละเอียด กำรเจำะรูรูปร่ำงพิเศษ รวมถึงกำรขัดเงำ (Lapping) คำร์ไบด์เป็นต้นมำ เกลียวที่
มีขนำดเล็กที่สุดในโลก (ซ็อกเก็ตขนำด0.24มม) คือหลักฐำนของควำมพยำยำมและควำมภำคภูมิใจของบริษัทฯ
บริษัทฯช ำนำญกำรเซำะโลหะด้วยกระแสไฟฟ้ำในระดับหนึ่ง แต่เรำมองว่ำกำรผลิตขั้วไฟฟ้ำ (Electrode, อิเล็กโทรด)
ไว้ล่วงหน้ำ เพื่อขึ้นรูปด้วยไฟฟ้ำไม่สำมำรถให้ผลผลิตตำมที่คำดหวัง บริษัทฯจึงตั้งเป้ำที่จะพัฒนำวิธีกำรผลิตแบบใหม่
บริษัทฯได้ทุ่มเท เรียนรู้ วิจัยและประยุกต์นวัตกรรมมำกมำย จนกระทั่งปีคริสต์ศักรำช 2011 บริษัทฯคำดว่ำน่ำจะเป็น
รำยแรกของโลกที่พัฒนำเทคโนโลยีตัดแต่งและแปรรูปคำร์ไบด์โดยตรง และเทคโนโลยีแต่งผิวชิ้นงำนโดยที่ไม่ต้องขัดเงำ
และท ำกระบวนกำรทั้งสองผ่ำนกำรกัดละเอียดด้วยเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ (Machining Center) ซึ่งท ำให้บริษัทฯ
สำมรถผลิตแม่พิมพ์จ ำนวนมำก (Mass Production of Die)
เพื่อให้ควำมสำมำรถในกำรผลิตสูงยิ่งขึ้น และตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้หลำกหลำยยิ่งชึ้น บริษัทฯได้วิจัยกำร
ผลิตสินค้ำทรงโค้ง สินค้ำเส้นผ่ำศูนย์กลำงขนำดใหญ่ สินค้ำเจำะรูลึก ท ำให้บริษัทฯสำมำรถผลิตสินค้ำประเภทแม่พิมพ์
ลูกปืน (Bearing) เป็นจ ำนวนมำกได้เช่นกัน

ปัจจุบันบริษัทฯผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะที่ใช้เทคโนโลยีกำรกัดขึ้นรูป
โดยตรง ตั้งแต่ชิ้นส่วนอุปกรณ์หน้ำสัมผัสไฟฟ้ำ แม่พิมพ์หมุดย้ ำ (Rivet)
รวมจนถึงชิ้นส่วนควำมละเอียดสูงอื่นๆ ขนำดใกล้เคียงกับสินค้ำในรูป
ด้ำนขวำ ที่ประมำณ 600 ถึง 800 ชิ้นต่อเดือน

ต้นแบบแม่พิมพ์คาร์ไบด์「Tokyo-ACE」

บริษัทฯเชื่อว่ำ ตรำบใดที่เรำยังไม่คิดที่จะหยุด เทคโนโลยีและควำมสำมำรถในกำรผลิตแม่พิมพ์ รวมไปจนถึงเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ ก็จะพัฒนำต่อไปเช่นกัน ดังนั้น บริษัทฯจึงตั้งชื่อเทคโนโลยีกำรผลิตแม่พิมพ์คำร์ไบด์นี้ว่ำ
「 Tokyo – ACE I (รุ่นที่หนึ่ง) 」เพื่อเป็นค ำสัญญำว่ำ บริษัทฯจะไม่หยุดพัฒนำแค่เพียงเท่ำนี้

จุดเด่นของ 「 Tokyo – ACE I 」

1. อำยุกำรใช้งำนยำวนำนขึ้น มำกกว่ำสินค้ำที่ผลิตด้วยวิธีกำรที่ผ่ำนมำถึง 1.5เท่ำ
2. ก ำหนดส่งมอบสั้นลง ใช้เวลำในกำรผลิตแค่ 1/5เท่ำของกำรผลิตด้วยวิธีกำรที่ผ่ำนมำ
3. ต้นทุนต่ ำ
4. ควำมแม่นย ำสูง ยืนยันคุณภำพระดับไมครอน

ขั้นตอนและวิธีการผลิตแม่พิมพ์

วิธีแบบดั้งเดิม ออกแบบและผลิตอิเล็กโทรด → ติดตั้งอิเล็กโทรดแล้วเริ่ม EDM → ขัดเงำ
ด้วยTokyo – ACE I ใช้แค่เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์

1. ขึ้นรูปโดยกำรกัดขึ้นรูปเหล็กโดยตรง
2. ท ำผิวขิ้นงำนโดยกำรกัดละเอียด
3. สำมำรถผลิตต่อเนื่อง24ชั่วโมงโดยไม่ต้องมีคนควบคุม

【Tokyo-ACE】 ใช้วิธีการกัดด้วยเครื่องกัดอัตโนมัติเท่านั้น

  1. ทำการกัดขึ้นรูปโดยตรงด้วยเครื่องกัดอัตโนมัติ
  2. ทำการขัดขึ้นเงาผิวชิ้นงานเพื่อเก็บรายละเอียดโดยเครื่องกัด ลดขั้นตอนการขัด
  3. ทำการผลิตแม่พิมพ์โดยเดินเครื่องกัดอัตโนมัติแบบไม่มีพนักงานควบคุมตลอด 24 ชม.

เครื่องมือและอุปกรณ์หัวเพชรส าหรับการผลิตแม่พิมพ์จากคาร์ไบด์

กำรแปรรูปวัสดุที่ยำกต่อกำรตัดเฉือน มึอุปกรณ์หัวเพชรมำกมำยให้เลือกเพื่อรับมือกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เช่น เพลำ
เจียระไน อุปกรณ์เคลือบอนุภำคเพชร (Diamond-Coated tools) อุปกรณ์เพชรสังเครำะห์ (PCD tools) เป็นต้น คำร์
ไบด์เองเป็นหนึ่งในวัสดุที่ยำกต่อกำรตัดเฉือน จะต้องเลือกและปรับใช้อุปกรณ์ให้เหมำะสม
บริษัทฯผลิตแม่พิมพ์จำกคำร์ไบด์ที่มีเกณฑ์คลำดเคลื่อน 5 ไมครอน ( ± 0.005 มม.) จึงต้องแบ่งอุปกรณ์ให้เหมำะสมกับ
กระบวนกำร เช่น ใช้เพลำเจียระไนส ำหรับกำรขึ้นรูปหยำบ ใช้อุปกรณ์เคลือบอนุภำคเพชรส ำหรับกำรท ำผิวระหว่ำง
กระบวนกำร และใช้อุปกรณ์เพชรสังเครำะห์ส ำหรับท ำผิวรอบสุดท้ำย เพรำะอุปกรณ์แต่ละชนิดมีเอกลักษ์และ
คุณสมบัติไม่เหมือนกัน เพลำเจียระไนสำมำรถท ำงำนได้ไว แต่ไม่สำมำรถรักษำมิติของงำนให้ละเอียดได้ อุปกรณ์เคลือบ
อนุภำคเพชรอำจจะไม่สำมำรถลดควำมขรุขระหรือเกลี่ยหน้ำชิ้นงำนจนเรียบเหมือนกระจก ท ำให้ต้องใช้อุปกรณ์เพชร
สังเครำะห์เพื่อรักษำควำมแม่นย ำและสร้ำงควำมเงำให้กับชิ้นงำน

PAGETOP
Copyright © Tokyo Byora (Thailand) Co.,Ltd All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.